საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის თამარ კაპანაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის თამარ კაპანაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის თამარ კაპანაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა თემაზე: “განათლების სოციოკულტურული კონტექსტი საჯარო ადმინისტრირებაში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: განათლების დოქტორი, პროფესორი ზვიად მიმინოშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - თამარ კაპანაძეს მიენიჭოს საჯარო მმართველობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.