ჟურნალის შესახებ
GeoEng

ჟურნალის შესახებ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი „აკადემიური მაცნე“ არის რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო გამოცემა.

ISSN (ბეჭდური) 2298 - 0202

ISSN (ონლაინ) 2960 - 9437

რეცენზირება ხორციელდება ფარული წესით.

სტატიები მოწმდება პლაგიატზე.

„აკადემიურ მაცნეს“ მინიჭებული აქვს ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი - DOI: https://doi.org/10.55896/2298-0202

დაცულია სამეცნიერო ლიტერატურის ქსელ Scilit - Scientific Literature - ში, https://www.scilit.net/

განთავსებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკაში - "ივერიელი", https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/149473

რეფერირდება ქართულ რეფერატულ ჟურნალში (ქრჟ), www.techinformi.ge

ჟურნალი პოლითემატურია და მოიცავს შემდეგ დისციპლინებს: ბიზნესის ადმინისტრირება, საჯარო მმართველობა, სამართალი, სოციალური მეცნიერებები, მედიცინა და სხვ.

 

გამოცემის პერიოდულობა

„აკადემიური მაცნე“ ქვეყნდება წელიწადში ერთხელ, ონლაინ სახით.

ინგლისურენოვან სტატიებს ენიჭება უპირატესობა, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საკვლევი ობიექტისადმი ინტერდისციპლინურ მიდგომას. მეცნიერების ახალი დარგების წარმოჩენას, უახლესი სტატისტიკისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას, სტატიაზე მუშაობის პროცესში უცხოელი მეცნიერების ჩართულობას.

ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება „ჟურნალის სარედაქციო პოლიტიკას“ და „ნაშრომის გამოქვეყნების დირექტივებს“, გამოსაქვეყნებლად არ განიხილება.

 

ხელმისაწვდომობა: ღია წვდომა

გამოცემის ღირებულება: უფასო