სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციის ძირითადი ასპექტები - OSCE

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციის ძირითადი ასპექტები - OSCE

მ/წ 21 იანვარს მედიცინის სკოლის პერსონალისთვის ჩატარდა ტრენინგი OSCE-ს ორგანიზაციისა და მართვის საკითხებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა OSCE-ს (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის) ჩატარებისათვის მომზადებას, მისი არსის, მიზნების, სტრუქტურისა და ორგანიზაციული თავისებურებების შესახებ ცოდნისა და უნარების განვითარებას, OSCE-ში ჩართული ყველა სუბიექტისთვის, გამოცდის მიმდინარეობის პროცესში, ადეკვატური მოქმედების უნარის გამომუშავებას.

 

ტრენინგში მონაწილეობდა 10 აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.