ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 109-ე აუდიტორიაში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკურ ფორმებთან ბრძოლის პრობლემები“.