სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

 

\"აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის თანამედროვე პრობლემები\"

 

დღის წესრიგი

 

კონფერენციის გახსნა - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი მამუკა თავხელიძე

მისალმებები – საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომისიის თავჯდომარე ოთარ თოიძე

 

 

  • საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ მარტიაშვილი
  • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლექსო ლაგვილავა
  • ქ.თბილისის მერიის სოციალური მომსახურეობისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა

 

 

 

სამეცნიერო მოხსენებები

 

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციები და პერსპექტივები -

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორი, სრული  პროფესორი ავთანდილ სულაბერიძე

 

აფხაზეთიდან დევნილთაუფლებათა დაცვის სამართლებლივი ასპექტები - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, სრული  პროფესორი მანანა მოსულიშვილი

 

აფხაზეთიდან დევნილთა ფსიქოლოგიური დაცვის თანამედროვე ასპექტები - თსსუ-ის კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძრვანელი, სრული პროფესორი რამაზ საყვარელიძე

 

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ამსახველი ძირითადი ინდიკატორების  შეფასების შედეგები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვირტია

 

დევნილი მოსახლეობის კვების პრობლემების კომპლექსური შესწავლის შედეგები –

თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი დავით ზარნაძე,

თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ირინე ზარნაძე

თსსუ-ის დოქტორანტი თამარ დარსანია

 

გულ-სისხლძარღვთა დაავედებების გავრცელება აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაში –

მედიცინის აკადემიური დოქტორი მაკა გვალია

 

სოციალურად საშიში ინფექციების გავრცელება დევნილებში – მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო გულუა

 

აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახების კომპლექსური სოციალურ-ჰიგიენური კვლევის შედეგები – მედიცინის აკადემიური დოქტორი ვახტანგ შანიძე

 

მიგრაციული პროცესების თავისებურებანი თანამედროვე მსოფლიოში

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სრული  პროფესორი  ოთარ გერძმავა