დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში

1. უნივერსიტეტისთვის ადგილების დამატებასთან დაკავშირებით, ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე მ/წ 2 ოქტომბერს, 11:00-დან 19:00 საათამდე;

 

2. პროგრამების ჩამონათვალი და სწავლის ღირებულებულება იხილეთ.

 

3. მაგისტრანტობის კანდიდატმა  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

  1. განაცხადი (ივსება ადგილზე)
  2. პირადობის მოწმობის ასლი
  3. ბაკალავრის დიპლომის ასლი ნიშნების დანართთან ერთად (უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ)
  4. 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთად
  5. სამხედრო ბილეთი ან მიწერის მოწმობა ვაჟებისათვის
  6. CV თანდართული ფორმით იხილეთ

 

 

შენიშვნა: მხოლოდ 2017-18 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის!!! 

დიპლომის არ ქონის შემთხვევაში, ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ (კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება; მიღებული გადაწყვეტილების ნომერი, თარიღი), ასევე, აუცილებელია დიპლომის გაცემის კონკრეტული თარიღის მითითება.

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

სააქციო საზოგადოება ,,ხალიკ ბანკი საქართველო’’

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს ,,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი’’

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

4. გამოცდა (ტესტირება/გასაუბრება) უცხო ენაში ყველა პროგრამაზე ჩატარდება 2018 წლის   3 ოქტომბერს, 12:00 საათზე.

 

 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება 2018  წლის  3 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, შესაბამის სკოლებში:

 

ა. სამართლის სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) -კანდიდატი უფლებამოსილია გამოცდა ჩააბაროს არჩევით, მიმართულებების მიხედვით. საკითხები იხილეთ:

 

1. საჯარო სამართალი

2. კერძო სამართალი

3. სისხლის სამართალი

 

ბ. საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) - პროგრამების მიხედვით საკითხები იხილეთ:

  1. საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა (ერთობლივი ქართულ-გერმანული პროგრამა, სწავლება ქართულ-ინგლისურ ენებზე )
  2. გლობალური საჯარო ადმინისტრირება და პოლიტიკა (ერთობლივი ქართულ-ფრანგული პროგრამა, სწავლება ინგლისურ ენაზე)

 

გ. ჰუმანიტარულ და მეცნიერებათა სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) - საკითხები იხილეთ.

 

 5. გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება - 2018 წლის 3 სექტემბერი, არაუგვიანეს  19/00  საათისა.  

 

 

6. სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2018 წლის 4 ოქტომბერი 11/00 საათიდან 14/00 საათამდე.

 

7. რექტორის ბრძანება სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ - არაუგვიანეს 2018 წლის 4 ოქტომბრისა.

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი  ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: (+995 32)38 44 06 (107)