სამართლის სკოლის დოქტორანტის სოფიო კილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის სოფიო კილაძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის სოფიო კილაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები: განუსაზღვრელობა საერთაშორისო სამართალში და განხორციელება ქართულ კანონმდებლობაში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდნენ: სამართლის დოქტორი, პროფესორი გოჩა ოჩიგავა და სამართლის დოქტორი, პროფესორი ღასან ხალილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - სოფიო კილაძეს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.