გარე მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობის პროცედურა

სტუდენტებმა, რომლებმაც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.students.emis.ge) ელექტრონულ პორტალზე წარმატებით განახორციელეს რეგისტრაცია და მოიპოვეს მობილობის უფლება მ/წ 12 თებერვლიდან 14 თებერვლის ჩათვლით, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ (გააქტიურდება 12 თებერვლიდან) უნდა წარმოადგინონ სტუდენტის პირადი საქმის ქსეროასლები.

 

უნივერსიტეტში რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტები:

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);
 2. აპლიკაცია (ივსება ადგილზე);
 3. პირადობის მოწმობის ასლი;
 4. სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
 5. ატესტატის ასლი (საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთათვის);
 6. წინა საფეხურის დიპლომის და დანართის ასლი (მხოლოდ მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის);
 7. აკადემიური ცნობა კრედიტებისა და შეფასებების მითითებით;
 8. 1 ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთად;
 9. სასწავლებელში ჩარიცხვის შესახებ სამართლებრივი აქტის ასლი;
 10. სტუდენტის სტატუსთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები (არსებობის შემთხვევაში);
 11. არსებობის შემთხვევაში, გამოქვეყნებული სტატიების ასლები (დოქტორანტურის სტუდენტთათვის)

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენთიფიკაციო კოდი: 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE87TB0655236020100004

 

გაითვალისწინეთ! თქვენ რეგისტრირებულად ჩაითვლებით პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის, მითითებულ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადახდისა და დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

 

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ (გააქტიურდება 12 თებერვლიდან)

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3.