დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დისერტაციის დაცვა

2008 წლის 29 დეკემბერს, 14 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის დავით ლობჟანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა თემაზე ,,საქართველოს პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის მოდერნიზაცია” სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დავით ლობჟანიძეს მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი – სრული პროფესორი მანანა მოსულიშვილი.