სტატიები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტატიები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პედაგოგების – დავით სიხარულიძისა და ვასილ კიკუტაძის სტატიები დაიბეჭდა ბუკოვინის სახელმწიფო ფინანსური აკადემიის (უკრაინა) სამეცნიერო შრომების კრებულში, რომელთანაც გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს დადებული აქვს პარტნიორული ხელშეკრულება.