სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ზვიად ელიზბარაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ბანდიტიზმისათვის“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი თოდრია.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელი საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, ზვიად ელიზბარაშვილს გაეწია რეკომენდაცია სადისერტაციო საბჭოს წინაშე სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე.