სტატიები საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტატიები საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალში

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, მკვლევარებსა და ექსპერტებს, 2020 წლის სპეციალურ გამოცემაში, სამეცნიერო ნამუშევრების (სტატიების) გამოსაქვეყნებლად. გამოცემა ეძღვნება საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი რეგულირებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს.

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია