სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ჭიპაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ჭიპაშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ჭიპაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „საბანკო გარანტია საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო უნიფიცირებული წესების მიხედვით“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი ზურაბ ჭეჭელაშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა, ნინო ჭიპაშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

საკონტაქტო პირი: თამარ ღლონტი t.glonti@gruni.edu.ge