დასაქმების ფორუმი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დასაქმების ფორუმი

ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცეში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოგანიზებით დასაქმების ფორუმი შედგა, რომელშიც საქართველოს წამყვან-ლიდერ კომპანიებთან ერთად (ჯანდაცვა, ფარმაცია, ტრანსპორტი და გადაზიდვა, კავშირგაბმულობა, რეკრეატიული კომპანიები, განათლება და ა.შ) გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერისტეტი მონაწილეობდა. ფორუმის მიზანი იყო კომპანიების ინტერესებიდან გამომდინარე, სამსახურის/სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემების არსებულ ბაზებში დაფიქსირება და საჭიროებისამებრ სასურველი კადრების შერჩევა.