კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე, მედიცინის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლის, ბიზნესისა და მართვის სკოლებში საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების განხორციელებისათვის შემდეგი მიმართულებებით:

 

მედიცინის სკოლა

 1. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (თერაპიული სტომატოლოგია)
 2. ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (ნევროლოგია)
 3. ასისტენტ-პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (პაროდონტოლოგია)
 4. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 5. ასისტენტი - ერთი საშტატო ერთეული (მიკრობიოლოგია, ფარმაკოლოგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 6. ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (ნეიროქირურგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 7. ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 8. ასისტენტ-პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (რადიოლოგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 9. ასისტენტი - ერთი საშტატო ერთეული (ქირურგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 10. ასისტენტი - ერთი საშტატო ერთეული (ნევროლოგია) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

 1. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული - ეკონომიკა (ეკონომიკური თეორია და ისტორია)
 2. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული - ეკონომიკა (ეკონომიკური თეორია და პოლიტიკა) (ინგლისურენოვანი პროგრამა)
 3. ასოცირებული პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული - (ტურიზმი)

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (ფსიქოლოგია)
 2. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (კლინიკური ფსიქოლოგია)

 

სამართლის სკოლა

 1. პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (კერძო სამართალი)

 

ბათუმის წარმომადგენლობისათვის:

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული - ინგლისური ენა

 

 1. პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, 7 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილებით.
 2. ასოცირებული პროფესორების თანამდებობაზე, 7 წლის ვადით, შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო - პედაგოგიური გამოცდილებით.
 3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი 4 წლის ვადით.
 4. ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორანტი 3 წლის ვადით.

 

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება, ღია კონკურსის წესით შესაძლებელია, ასევე პროფესიული ნიშნით. პროფესიული ნიშნით აკადემიურ თანამდებობებზე ასარჩევად კანდიდატმა უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები/კრიტერიუმები: პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნას პირი, რომელსაც აქვს შესაბამის დარგში/სფეროში წამყვან პოზიციებზე მუშაობის, არანაკლებ, 6 წლის, ხოლო ასოცირებულ პროფესორად-პროფესიულ სფეროში მუშაობის, არანაკლებ, 5 წლის გამოცდილება. ორივე შემთხვევაში მათი კვალიფიკაცია უნდა დასტურდებოდეს სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნას პირი, რომელსაც აქვს შესაბამის დარგში/სფეროში მუშაობის არანაკლებ 4 წლის გამოცდილება და მისი კვალიფიკაცია დასტურდება სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. ასისტენტად შეიძლება არჩეულ იქნას პირი, რომელსაც აქვს შესაბამის დარში/სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება.

 

შესარჩევი კონკურსი წარიმართება წარმოდგენილი დოკუმენტების ანალიზისა და გასაუბრების საფუძველზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

 • აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი კრიტერიუმები/ინდიკატორები: 
 • სამეცნიერო აკადემიური ხარისხი ;
 • სამუშაო გამოცდილება;
 • თემის ხელმძღვანელობა/ ოპონენტობა;
 • ადმინისტრაციულ/აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • დამატებითი აკადემიური პასუხისმგებლობა/ფუნქცია;
 • პროფესიული განვითარება;
 • კვლევა/მონოგრაფია/სახელმძღვანელო;
 • საერთაშორისო აკადემიურ/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო აკადემიური ორგანიზაციის წევრობა;
 • სახელისუფლებო დროებითი/მუდმივმოქმედი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა
 • ციტირება

 

კონკურსანტთა მონაცემების განხილვის დროს, უპირატესობა მიენიჭება იმ პირებს, რომლებიც განაცხადებენ თანხმობას, უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ.

 • პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის თანამდებობაზე კანდიდატების შესაბამისობის დადგენის/განსაზღვრის მიზნით, კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (ქართული, ინგლისური);

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ავტობიოგრაფია - CV (ქართული, ინგლისური) შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების დანართით;

 • ორი ფოტოსურათი;
 • განათლების, შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი; (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) სამეცნიერო შრომების ნუსხა - უნივერსიტეტის ფორმით (ქართული, ინგლისური)

ი) განხორციელებული საგრანტო/კვლევითი პროექტების ანოტაცია;

კ) პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 6 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

ლ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

მ) ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინგლისურენოვანი პროგრამისთვის), რომელიც უზრუნველყოფს სალექციო კურსის სრულყოფილად წარმართვას.

 

დოკუმენტების წარდგენის ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 25 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით

შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წლის 10 დეკემბერს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე www.gruni.edu.ge

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან 18 საათამდე.

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი , მე-13 კილომეტრი; ირინა ენუქიძის 3 ; საკონტაქტო ტელეფონი : 2 38 44 06/118; ელ ფოსტა: info@gruni.edu.ge ; n.kubaneishvili@gruni.edu.ge

საკონკურსო კომისიის სახელზე განცხადების, ავტობიოგრაფიის (CV) და სამეცნიერო შრომების ნუსხის ფორმები იხილეთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.gruni.edu.ge,

Welcome to JetX, the game revolutionizing online casinos, blending strategy and luck for an exhilarating experience. Our expert guide will help you maximize enjoyment and rewards. JetX website isn't your typical casino game; it's all about anticipating and timing bets on a virtual jet's flight, aiming to cash out before a crash. Get ready for an unforgettable gaming adventure!