მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგი მიმართულებების  მიხედვით:

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) - 3 ვაკანტური ადგილი;
  • მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური) - 3  ვაკანტური ადგილი
  • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური) - 14 ვაკანტური ადგილი

 

პროგრამის ხანგრძლივობაა ერთი სასწავლო წელი, 60 კრედიტი; ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

 

საბუთების მიღება იწარმოებს მიმდინარე წლის  25-27 სექტემბერს, 11:00-18:00 საათამდე.

 

საბუთების ნუსხა:

  • განცხადება (ივსება ადგილზე);
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი, საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურების შესახებ;
  • CV (უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ფორმით)
  • სამხედრო ბილეთი ან მიწერის მოწმობა ვაჟებისთვის;
  • 2 ფოტოსურათი (3X4),  CD  დისკთან ერთად.

 

რეგიისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

სააქციო საზოგადოება “ხალიკ ბანკი საქართველო“

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

 

1.უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ზოგად პროფესიულ უნარებში ჩატარდება მიმდინარე წლის 28 სექტემბერს 15/00 საათზე;

 

გამოცდაზე დაიშვებიან აპლიკანტები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საგნის გამოცდა.

 

აპლიკანტმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი საგნის მიხედვით, მის მიერ შერჩეული თემის ფარგლებში დამუშავებული გაკვეთილის მოდელის პრეზენტაცია (კრიტერიუმები იხილეთ); ხოლო, მათ ვისაც არ აქვს პედაგოგიური გამოცდილება, გამოცდა ჩატარდება ქეისების ანალიზში (კრიტერიუმები იხილეთ);

 

2. გამოცდის შედეგი გამოქვეყნდება - 2017 წლის 28 სექტემბერს;

 

3. სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და აპლიკანტს შორის - 2017 წლის  29 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა);

 

4. რექტორის ბრძანება ჩარიცხვის შესახებ გამოიცემა არა უგვიანეს 2017 წლის 4 ოქტომბერისა.

 

 საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე-სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)