ქეისები საერთაშორისო ტერორიზმის საკითხებზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ქეისები საერთაშორისო ტერორიზმის საკითხებზე

საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებით დაინტერესებულ აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა გაეცნონ გრუნის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის აფილირებული ასოცირებული პროფესორის ეკატერინე ზაქარაძის რედაქტორობითა და რეცენზენტობით გამოცემული ქეისების კრებულს - სახელმწიფო მართვა და საერთაშორისო

ტერორიზმი / 218 გვ., ISBN 978-9941-8-6432-2/