ნამახვანი ჰესი: შეჩერებული პროექტი და მისი შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნამახვანი ჰესი: შეჩერებული პროექტი და მისი შედეგები

გერმანულ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში DIZZW journal №74/2024 გამოქვეყნდა გრუნის პროფესორის ვახტან ჭარაიას და GRUNI SDG-ის აკადემიური დირექტორის გიგა თვაურის სამეცნიერო სტატია “ნამახვანი ჰესი: შეჩერებული პროექტი და მისი შედეგები“. ნაშრომში გაანალიზებულია სხვა ქვეყნების ჰესების წარმატებული პროექტები, საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობა.

 

ავტორები არ გაურბიან მსჯელობას პროექტთან დაკავშირებული პროცესის უარყოფით მხარეებზე. ყურადღება მახვილდება გარემოსდაცვით ღონისძიებებზეც. მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი პროპაგანდასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, რაც ერთდროულად უკავშირდება როგორც ეკონომიკურ პროგრესს, ისე ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობას.