სამართლის სკოლის დოქტორანტის ირინე როყვას დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ირინე როყვას დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ირინე როყვას დისერტაციის საჯარო დაცვა თემაზე: “სასამართლო ხელმისაწვდომობა - სამოქალაქო საპროცესო უფლება და მისი შეზღუდვის დასაშვები ფარგლები დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი, პროფესორი ვალერიან ხრუსტალი. საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ირინე როყვას მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი ელ.ფოსტა: a.mosulishvili@gruni.edu.ge