საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის ლანა ყურაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის ლანა ყურაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის ლანა ყურაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „თანამშრომლობითი სკოლის კონცეფცია და სახელმწიფო პოლიტიკა“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ გოგატიშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლანა ყურაშვილს მიენიჭოს საჯარო მმართველობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.