ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის დაცვა “დერივატივები და ფინანსური ბაზრის სტაბილურობა“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ემზარ ჯგერენაია.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლელა შოლერ-იორდანაშვილს მიენიჭოს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.