ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა ბიზნესის და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლელა შოლერ-იორდანაშვილის დისერტაციის დაცვა “დერივატივები და ფინანსური ბაზრის სტაბილურობა“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ემზარ ჯგერენაია.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლელა შოლერ-იორდანაშვილს მიენიჭოს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

Discover the exceptional world of free online gaming with Space XY through our ultimate guide. In the vast realm of online gaming, Space XY App read it shines as a true gem, and we're committed to delivering comprehensive insights and tips to enhance your gaming pleasure. Space XY, an exciting online gaming platform, has taken the gaming world by storm with its cutting-edge technology and a wide array of games, making it a top destination for gamers seeking entertainment and rewards. Dive into Space XY for an unforgettable gaming experience!