მამუკა ეგუტიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მამუკა ეგუტიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სამართლის სკოლის დოქტორანტის მამუკა ეგუტიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე განხორციელებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების კრიმინოლოგიური დახასიათება“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა სამართლის დოქტორი, პროფესორი გიორგი თოდრია.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა, მამუკა ეგუტიძეს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

 

გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.