2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობის პროცედურა

რიგგარეშე მობილობის უფლების მქონე სტუდენტებმა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით მ/წ 2 დეკემბრიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით, 12:00-დან 17:00 საათამდე უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  1. განცხადება რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);
  2. აპლიკაცია (ივსება ადგილზე);
  3. ბაკალავრის დიპლომის ასლი ნიშნების დანართთან ერთად (უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ);
  4. სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  5. ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
  6. პირადობის მოწმობის ასლი;

 

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)