სამართლის სკოლის დოქტორანტის მაია ცქიტიშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის მაია ცქიტიშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის მაია ცქიტიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „სარჩელი სამოქალაქო პროცესში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი ვალერიან ხრუსტალი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - მაია ცქიტიშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.