ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის მალხაზ ბაქრაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის მალხაზ ბაქრაძის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის მალხაზ ბაქრაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „კომპანიის მართვა საინვესტიციო საქმიანობის მოდელირების საფუძველზე“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი დავით სიხარულიძე.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - მალხაზ ბაქრაძის მიენიჭოს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.