კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს : პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის  აკადემიურ თანამდებობაზე,  მედიცინის,  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლის, ბიზნესისა და მართვის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლებში  საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების განხორციელებისათვის  შემდეგი მიმართულებებით:

 1. მედიცინის სკოლა 

** ინფექციური სნეულებანი

პროფესორი- ერთი საშტატო ერთეული

** სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** შინაგანი სნეულებანი

ასისტენტი- ერთი  საშტატო ერთეული 

** სტომატოლოგია

 ასისტენტ-პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** ბიოლოგია ( ნეირიფიზიოლოგია)

 ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

 

2. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

** ინგლისური ენა

პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტ-პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული

** პედაგოგიკა

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** ხელოვნება

 პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** კლინიკური ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** განვითარების ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

** ზოგადი ფსიქოლოგია

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** სოციალური ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** ჟურნალისტიკა

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

**ჟურნალისტური ტექსტის

წერა

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** ქართული კულტურა და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** ლიტერატურული მიმდინარეობა და საზოგადოებრივი აზრის ისტორია

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** კულტურის კვლევები

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

 

3. საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

**ინოვაციური მართვა / მენეჯმენტი 

პროფესორი  -ერთი საშტატო ერთეული

** პოლიტიკური და სოციალური მეცნიერებები,  საერთაშორისო  და  სახელმწიფო უსაფრთხოება

პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული

** სამოხელეო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** მუნიციპალური მმართველობა

პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** პოლიტიკის მეცნიერება

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** საჯარო მმართველობა 

ასისტენტი -ერთი საშტატო ერთეული

 

4. ბიზნესისა და მართვის სკოლა

** მარკეტინგი

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი -სამი  საშტატო ერთეული

** ბიზნესის ადმინისტრირება

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

 ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** მენეჯმენტი

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** ეკონომიკა

პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (მენეჯმენტი)

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** ფინანსები

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** მათემატიკა

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

** ტურიზმი

პროფესორი- ერთი საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი -სამი საშტატო ერთეული

 

5. სამართლის სკოლა

** რომის სამართალი, სამართლის ისტორია და ფილოსოფია

პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

** სამართლის  საფუძვლები და მეთოდები

ასისტენტ- პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული

** სისხლის სამართალი

პროფესორი-სამი საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** მართლწესრიგის საპოლიციო სამართალი

ასისტენტი -ერთი საშტატო ერთეული

** სისხლის სამართლის პროცესი

ასისტენტი -ერთი საშტატო ერთეული

** კერძო სამართალი

 პროფესორი- ერთი საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი-სამი  საშტატო ერთეული

** სამოქალაქო სამართალი

ასისტენტი- ექვსი საშტატო ერთეული

** საჯარო სამართალი

პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული (კონსტიტუციური სამართალი)

ასისტენტ-პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ორი საშტატო ერთეული

** ადმინისტრაციული სამართალი

ასისტენტი -ერთი საშტატო ერთეული

 

ბათუმის წარმომადგენლობისათვის:

 

4. ბიზნესისა და მართვის სკოლა

** მარკეტინგი

ასოცირებული პროფესორი -ერთი  საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** ბიზნესის ადმინისტრირება

ასოცირებული პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

 

სამართლის სკოლა

** საჯარო სამართალი

კონსტიტუციური სამართალი

პროფესორი-ერთი საშტატო ერთეული

ასისტენტი-ერთი საშტატო ერთეული

** სისხლის სამართალი

ასისტენტი-სამი საშტატო ერთეული

** კერძო სამართალი

ასისტენტი-ხუთი  საშტატო ერთეული

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

** მუნიციპალური მართვა/მენეჯმენტი

ასისტენტ-პროფესორი -ერთი საშტატო ერთეული

 

 

1. პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, 7 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილებით.

2. ასოცირებული პროფესორების თანამდებობაზე, 7 წლის ვადით, შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო - პედაგოგიური გამოცდილებით.

3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე  შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი 4 წლის ვადით. 

4. ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორანტი 3 წლის ვადით.

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის,  აკადემიური თანამდებობის დაკავება, ღია კონკურსის წესით შესაძლებელია, ასევე პროფესიული ნიშნით. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან /და პუბლიკაციებით (პროფესორისათვის არანაკლებ სამი სამეცნიერო შრომა) შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის შესაბამისი კომპეტენცია.

შესარჩევი კონკურსი წარიმართება წარმოდგენილი დოკუმენტების ანალიზისა და გასაუბრების საფუძველზე (ეს უკანასკნელი საჭიროების შემთხვევაში)

 • აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი კრიტერიუმები/ინდიკატორები:
 • სამეცნიერო აკადემიური ხარისხი ;
 • სამუშაო გამოცდილება;
 • თემის ხელმძღვანელობა/ ოპონენტობა;
 • ადმინისტრაციულ/აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • დამატებითი აკადემიური პასუხისმგებლობა/ფუნქცია;
 • პროფესიული განვითარება;
 • კვლევა/მონოგრაფია/სახელმძღვანელო;
 • საერთაშორისო აკადემიურ/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო აკადემიური ორგანიზაციის წევრობა;
 • სახელისუფლებო დროებითი/მუდმივმოქმედი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა
 • ციტირება

    კონკურსანტთა მონაცემების განხილვის დროს, უპირატესობა მიენიჭება იმ პირებს, რომლებიც                       

    განაცხადებენ თანხმობას,  უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ .

 • პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის თანამდებობაზე კანდიდატების შესაბამისობის დადგენის/განსაზღვრის მიზნით, კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

       ა)  განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

       ბ)  პირადობის მოწმობის ასლი; 

       გ) ავტობიოგრაფია -  CV (ელექტრონული ვერსია); შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების  დანართით;  

 • ორი ფოტოსურათი;
 • განათლების, შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი; (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) სამეცნიერო შრომების ნუსხა (გამოცემის თარიღისა და გამომცემლობის მითითებით), განხორციელებული საგრანტო/კვლევითი პროექტების ანოტაცია;

ი) პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 6 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო  გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

კ)  ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის  დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

დოკუმენტების წარდგენის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 22 თებერვლიდან  26 თებერვლამდე

შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 27 თებერვალს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე www.gruni.edu.ge

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკადრო რესურსების მართვის სამსახურში, ყოველდღე,  კვირის გარდა 10 საათიდან 18 საათამდე.

თბილისი,  აღმაშენებლის ხეივანი , მე-13 კილომეტრი; საკონტაქტო ტელეფონი : 2 38 44 06/118;

საკონკურსო კომისიის სახელზე განცხადებისა და ავტობიოგრაფიის (CV)ფორმები იხილეთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.gruni.edu.ge