სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლია ჭიღლაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლია ჭიღლაშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლია ჭიღლაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოს კანონმდებლობით“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა სამართლის დოქტორი - ლილი გელუკაშვილი.

 

ოფიციალური შემფასებლები(ოპონენტები): ეკატერინე შენგელია - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ასმათ გუგავა- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლია ჭიღლაშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

 

საკონტაქტო პირი: მაია გოგიაშვილი; m.gogiashvili@gruni.edu.ge