უწყვეტი განათლება და კვალიფიკაცის ამაღლება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უწყვეტი განათლება და კვალიფიკაცის ამაღლება

ახალგაზრდა მკვლევრების, პროფესორების სასწავლო პროცესსა და კვლევით საქმიანობაში ჩართვის პარალელურად, გრუნი მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის უწყვეტი განათლების ხელშეწყობასაც.

 

გრუნის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის აფილირებულმა ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე ზაქარაძემ, სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში, წარმატებით გაიარა პროფესიული განვითარებისთვის აუცილებელი სალექციო კურსი - ”ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა”.