2023 წლის შიდა მობილობა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


2023 წლის შიდა მობილობა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 13 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ:

  1. განცხადება რექტორის სახელზე (იხ.ფორმა);
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი).

 

რეგიისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

მნიშვნელოვანია!!! ის სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2020 და შემდგომი წლების ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3; სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახური.

ბათუმი, თამარ მეფის ქუჩა 60.

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)