კონკურსი კარიერული განვითარებისა და უცხოელ სტუდენტთა რეგისტრაციის ცენტრში, კოორდინატორის თანამდებობაზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კონკურსი კარიერული განვითარებისა და უცხოელ სტუდენტთა რეგისტრაციის ცენტრში, კოორდინატორის თანამდებობაზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს: მედიცინის სკოლაში, დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამის, კარიერული განვითარებისა და უცხოელ სტუდენტთა რეგისტრაციის ცენტრში, კოორდინატორის თანამდებობაზე.

 

კონკურსი ეფუძნება შემდეგ კრიტერიუმებს/ინდიკატორებს:

 • დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი;
 • დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი;
 • საგანმანათლებლო/სამედიცინო დაწესებულებაში სამუშაო გამოცდილება (მუშაობის სტაჟი, სასურველია არანაკლებ ერთი წელი);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel);
 • ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ (B2 დონე).

 

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • პროფილის დაგეგმვის და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის პროცესში, ინგლისურენოვანი პროგრამის სტუდენტების აკადემიური მიღწევების მონიტორინგი და კონსულტირება;
 • სტუდენტთა შიდა და გარე მობილობის პროცესის ორგანიზება და პროგრამული შესაბამისობების დადგენა;

 

დამატებითი უნარები:

 • სტუდენტებთან და პერსონალთან კორექტული და საქმიანი ურთიერთობის უნარი;
 • კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარი;
 • ორგანიზაციული მართვის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, (როგორც ვერბალური, ასევე წერილობითი)
 • გუნდური მუშაობის უნარი.

 

სამუშაო საათები: სრული განაკვეთი

 

ანაზღაურება: თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება, შეთანხმებით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

 

კონკურსის პირობები: საკონკურსო განაცხადების გადარჩევა გასაუბრება

 

კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია - CV;
 • შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების დანართით;
 • ორი ფოტოსურათი;
 • განათლების, შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი, (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით და დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სამსახურებრივი (პროფესიული) გამოცდილების დამადასტურებელი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა და სხვა);
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი რომელიც წარმოაჩენს ენობრივი კომპეტენციის საკმარის დონეს;
 • ცნობა ნასამართლობის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის მითითებით.

 

დოკუმენტების წარდგენის ვადა განისაზღვრება 2022 წლის 7 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით;

 

შესაძლებელია დოკუმენტაციის ელექტრონულად გადაგზავნა.

 

შედეგები გამოქვეყნდება 2022 წლის 27 ივლისს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე www.gruni.edu.ge

 

მისამართი: თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრი; ირინა ენუქიძის 3; საკონტაქტო ტელეფონი: 2 38 44 06 (118); ელ ფოსტა: info@gruni.edu.ge; nana.kubaneishvili@gruni.edu.ge