ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დოქტორანტის ირაკლი კახიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დოქტორანტის ირაკლი კახიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დოქტორანტის ირაკლი კახიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: “ძალაუფლების ეპიფენომენთა სტრუქტურული ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ საზოგადოებაში“

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ ირემაძე.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ირაკლი კახიძეს მიენიჭოს ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.