სამართლის სკოლის დოქტორანტის თეა ედიშერაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის თეა ედიშერაშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის თეა ედიშერაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ელექტრონული ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი, პროფესორი ნუნუ კვანტალიანი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - თეა ედიშერაშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.