სამართლის სკოლის დოქტორანტის ანა კუჭუხიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ანა კუჭუხიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ანა კუჭუხიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი სამართლის პოლიტიკის ფორმირებაში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი, პროფესორი ანა ფირცხალაშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ანა კუჭუხიძეს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.