გიორგი მომცელიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გიორგი მომცელიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის დოქტორანტის გიორგი მომცელიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „იუვენოლოგიის პოლიტიკური განზომილება“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ გოგატიშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - გიორგი მომცელიძეს მიენიჭოს საჯარო მმართველობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.