ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის თამარ ხახიშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის თამარ ხახიშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის თამარ ხახიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ეკოტურისტული კლასტერი, როგორც საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ეფექტური მექანიზმი“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდნენ: პროფესორი შოთა საღრიშვილი, პროფესორი მურთაზ კვირკვაია, კონსულტანტი პროფესორი ქენეთ პოლ შარმანი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - თამარ ხახიშვილის მიენიჭოს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.