სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ღია კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ღია კონკურსს

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ღია კონკურსს

 

მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრატორის 20 ვაკანტურ პოზიციაზე.

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

ორგანიზაციის მიზანია შესაბამისი პირებისათვის სანდო და მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა, უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის წარმოება და შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

 

პოზიციის დეტალური აღწერა გთხოვთ იხილოთ მითითებულ ბმულის მისამართზე:

 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68075?active=1

 

აღნიშნული ვაკანსია იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებისთვისაა განკუთვნილი.

 

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, საკონტაქტო ინფორმაციაა: 2911868 (7068; 7753); 591882702; 598787220