სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი ხატიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი ხატიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი ხატიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „საჯარო-კერძო პარტნიორობის უზრუნველყოფის კერძოსამართლებრივი საშუალებები“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი მარიამ ცისკაძე.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - გიორგი ხატიძეს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.