ანა ფირცხალაშვილისა და გიორგი მირიანაშვილის მონოგრაფიის წარდგენა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ანა ფირცხალაშვილისა და გიორგი მირიანაშვილის მონოგრაფიის წარდგენა


5 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სამართლის დოქტორის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანის, პროფესორ ანა ფირცხალაშვილისა და სამართლის სკოლის ასისტენტის გიორგი მირიანაშვილის მონოგრაფიის - "ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ევროპული კავშირის სამართალში", წარდგენა.

 

მონოგრაფია ეძღვნება სამართლებრივ სიკეთეთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანის - ადამიანის უფლებების დაცვას. სწორედ ეს უკანასკნელი არის ევროპული კავშირის, როგორც სუპრანაციონალური ორგანიზაციის, შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი და იმავდროულად, მისი საფუძველი.

 

მონოგრაფიაში განხილულია ევროპული კავშირის სამართლისთვის განსაკუთრებით აქტუალური საკითხები: ევროპული კავშირის მიერთება ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაზე; ეროვნული სამართლის ევროპიზაციიდან ევროპული სამართლის კონსტიტუციონალიზაციამდე; ეკვივალენტური დაცვის დოქტრინა და მისი გავლენა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე და სხვა.

 

გამოცემის რედაქტორია ზაზა თავაძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე.

 

მონოგრაფია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით დაიბეჭდა.

 

 

საკონტაქტო პირი: ანა ფირცხალაშვილი - a.phirtskhalashvili@gruni.edu.ge