სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ქართული საარბიტრაჟო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კანონმდებლობებთან“. დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი ვალერიან ხრუსტალი.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელმა საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა ნიკოლოზ ფიცხელაურს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.