ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 109-ე აუდიტორიაში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „წამების მსხვერპლის უფლებების დაცვის პრობლემა საქართველოში: სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები“.