მარი ქოქიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მარი ქოქიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2009 წლის 16 ივლისს 16.00 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტის მარი ქოქიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: «ფრენშაიზინგი და მისი სამართლებრივი რეგულირება» (თემის ხელმძღვანელი; პროფესორი გია ქირია). საატესტაციო საექსპერტო კომიტეტის შეფასების (97 ქულა) შედეგად და იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მარი ქოქიაშვილს მიენიჭა სამართლის დოქტორი აკადემირი ხარისხი.