დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

2008 წლის 12 დეკემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორმა მარინე მარინაშვილმა დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
 
უნივერსიტეტი ულოცავს ქალბატონ მარინეს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოპოვებას.