სემინარის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 605 აუდიტორიაში ბლოკ-სემინარის ფარგლებში ლოკალური კვლევითი პროექტი დაიცვა ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტმა მალხაზ ბაქრაძემ, თემის სათაური: „საინვესტიციო სექტორი და ეკონომიკის განვითარების მიმართულებები საქართველოში“ - მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გიორგი ძნელაძე. დაცვა შეფასდა 83 ქულით (B)