კორპორაციული ფინანსები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კორპორაციული ფინანსები

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის III დონის სტუდენტებმა მოამზადეს პროექტებიკორპორაციულ ფინანსებში”, სადაც თვალსაჩინოდ, ლოგიკურად და არგუმენტირებულად არის გაანალიზებული კორპორაციათა ფინანსების მართვის პრაქტიკული შემთხვევები თეორიულ დებებულებებზე დაყრდნობით.
 
ყველა ეს პროექტი შეიძლება გაერთიანდეს ერთ პორტფელში სახელად ფინანსების მართვისინსტრუმენტები”.
 
ეს ის პორტფელია, რომელსაც უნივერსიტეტის დამთავრების შემდგომ სტუდენტები გამოიყენებენ პრაქტიკულ საქმიანობაში ფინანსური გადწყვეტილებების მიღების პროცესში.
 
წარმოგიდგენთ \"ფინანსების მართვის ინსტრუმენტების\" სრულ პორტფელს და ველოდებით თქვენ კომენტარებს, წინადადებებთან ერთად.