წინასადიპლომო პრაქტიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


წინასადიპლომო პრაქტიკა

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის, ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვისსპეციალობის, IV- კურსის სტუდუნტების წინასადიპლომო პრაქტიკა 
  
11 აპრილს ჩატარდა IV კურსელების წინასადიპლომო პრაქტიკის დაცვა. სტუდენტებმა პრაქტიკა გაიარეს შპს \"საქართველოს რკინიგზის\" სხვადსხვა დეპარტამენტებში. რამოდენმე მათგანთან შპს \"საქართველოს რკინიგზის\" ხელმძღვანელობა აპირებს შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას. ამ სტუდენტების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით უახლოეს პერიოდში. იხილეთ ლიკა გეჯაძისმარი ბეთხოშვილი და გვანცა აფციაური პრაქტიკის ანგარიშის დაცვის მასალები. ამ სტუდენტების მიერ ჩატარებული ანალიზის მასალები განსახილველად წარედგინებათ შპს \"საქართველოს რკინიგზის\" თანამშრომლებს.