პრეზენტაცია თემაზე - კონფლიქტის ესკალაცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრეზენტაცია თემაზე - კონფლიქტის ესკალაცია

ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებმა: იუშინა ინამ, ქათამაძე ანამ და კახნიაშვილმა გიორგიმ კონფლიქტოლოგიის დისციპლინის ფარგლებში, საკუთარი ინიციატივითა და უნივერსიტეტის ხელშეწყობით გადაიღეს ვიდეო ფილმი კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ. ამ აქტივობამ გამოავლინა პროგრამის ძლიერი მხარე პროფესიული მოტივაციის ფორმირებისა და შემოქმედებითი ინიციატივის განვითარების თვალსაზრისით.