სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ გრობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსსა და ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (საფრანგეთი) დადებული მემორანდუმის საფუძველძე სამართლის სკოლის სტუდენტები გიორგი მაქარაშვილი და ალექსანდრე მერმანიშვილი 2014 წლის 16 იანვრიდან ერთი სემესტრის განმავლობაში სასწავლებლად იმყოფებოდნენ ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. kursis dasrulebis Semdeg studentebs gadaecaT serTifikatebi. საფრანგეთში dagrovili kreditebi maT CaeTvalaT grigol robaqiZis universitetSi. სტუდენტების სწავლა საფრანგეთში დააფინანსა ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შიდა გრანტის ფარგლებში, ხოლო ცხოვრება - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა.

 

სტუდენტების პროექტში მონაწილეობით მიღებულ გამოცდილებასა და შთაბეჭდილებებზე სრული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ დოკუმენტი