სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა სამართლის სკოლაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა სამართლის სკოლაში

15 ივლისს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში სამაგასიტრო პროგრამის 2013-2014 სასწავლო წლის მეორე დონის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა შედგა. წარმოდგენილი იყო შემდეგი სამაგისტრო თემები:

 

“აპელაცია სამოქალაქო პროცესში“, „საკუთრების უფლების დაცვა ევროპული კანონმდებლობით და მისი შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის პირველ დამატებით ოქმთან“, „სასამართლო მტკიცებულებები სამოქალაქო პროცესში“,

„იპოთეკა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (საკანონმდებლო ნოვაციები და სამართლებრივი პრობლემები), „სასარჩელო წარმოების თავისებურებანი სამოქალაქო პროცესში და სასამართლო პრაქტიკა“,

„სამოქალაქო საქმეთა განხილვა საკასაციო სასამართლოში“, „დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სამოქალაქო სამართალწარმოებაში“, „თავდებობა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოს საშუალება საბანკო სამართალში“,

„საქართველოს სისხლის სამართლის პოლიტიკა და სასჯელი“.

 

წარმოგიდგენთ სამაგისტრო ნაშრომების მოკლე ვერსიას. სრული ვერსია შეგიძლიათ მოიძიოთ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.