ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - ია მახარაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - ია მახარაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - ია მახარაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „თანამედროვე მედიის ეთიკური ასპექტები“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდნენ პროფესორი თენგიზ ირემაძე და პროფესორი ლალი ზაქარაძე.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელი საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, ია მახარაძეს მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ხოლო გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.