სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ნინო ოსაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ტრანსნაციონალური დანაშაულობის ეკონომიკურ ფორმებთან ბრძოლის პრობლემები“. დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი თოდრია. დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელი საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, ნინო ოსაძეს მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ხოლო გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.